Опублікований під­ручник для вищих навчальних закладів

Українська мова (за професійним спрямуванням)

В. І. Тихоша, Г. М. Гайдученко, С. А. Мартос. 347стор.

ISВN 978-966-8766-34-3

Підручник містить загальнотеоретичні відомості про мову про­фесійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення, про особливості, основні типи й форми професійного спілкування відповідно до законів, стратегії та гендерних аспектів спілкуван­ня. Подає основи знань з риторики, наукової комунікації, культури усного фахового спілкування. Окремі розділи присвячені темам усно­го та писемного ділового мовлення, видам та формам їх реалізації.

Матеріал підручника структурований за модулями. Кожний модуль має теоретичні відомості й практичні завдання, які спри­ятимуть виробленню умінь і навичок. У додатках містяться тести для контролю знань.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закла­дів, коледжів, технікумів, майбутніх фахівців різних галузей, викладачів, для всіх бажаючих підвищити загальний рівень про­фесійного мовлення. Підручник може стати в пригоді вчителям та учням гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл.

УДК 37.016+811.161.2

ББК 74.26+81.2УКР

 

Изданное