Монографія

Єрахторіна О. М.

Cамовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів. 2013. – 215 с.

ISBN 978-617-7033-14-0

Автор пропонує концептуальну схему самовдосконалення особистості як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку, для чого акцентує увагу на розмежуванні змісту понять «саморозвиток», «самовдосконалення», «самовиховання»; на виявленні природи, сутності і змісту самовдосконалення особистості в індивідуальному та соціальному вимірах, визначенні його структурних складових та соціального призначення. Крім того, обґрунтовується значущість самовдосконалення як одного із духовно-моральних чинників суспільного розвитку на засадах солідаристської, групово-кооперативної гуманістичної парадигми цінностей. Аналізуються особливості практик самовдосконалення у соціально-просторових та часових вимірах, основні стратегії та моделі самовдосконалення особистості у сучасному українському суспільстві; аргументується реальна можливість і необхідність коректного соціального управління процесом самовдосконалення особистості як чинника людиновимірювальної соціальної політики.

У монографії подається бібліографія з проблеми, що аналізується. Автор намагався зібрати всю літературу, опубліковану українською, російською та англійською мовами, де прямо чи опосередковано висвітлюється проблема самвдосконалення.

 

Для науковців, викладачів, аспірантів та усіх тих, хто цікавиться проблемою самовдосконалення особистості.

Изданное